No. 28

Projekt z Ateliérové tvorby 2 na ČVUT FSv (ateliér Kalivoda/Hořejší/Smola – zimní semestr 2013).

Zadání: Dům stromů_Průhonice. Areál by měl umožnit a zkvalitnit vzdělávání širokých vrstev obyvatelstva v oblasti biologie, dendrologie, ekologie dřevin a zahradnictví prostřednictvím:
 vzdělávacích programů pro školy
 tématických výstav
 přednášek
 projekcí filmů s tématikou ochrany a tvorby životního prostředí
 odborných výstav
 vytváření komponovaných programů = nabídka služeb pro obyvatele.
Cílem je čelit odcizování dětí přírodnímu prostředí, podpora a naplnění volno časových aktivit rodičů společně s dětmi a podpora rodinného způsobu trávení volného času. Vzdělávání školní mládeže atraktivní formou a zvyšovat odbornou způsobilost zaměstnanců podílejících se na tvorbě životního prostředí a státní správy ve vztahu k ochraně ŽP.

Plakát v pdf.